İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar süresini ve ihbar tazminatını hesaplamak istediğiniz kişinin işe başlama ve bitiş tarihlerini seçtikten sonra brüt maaşını giriniz ve hesapla butonuna basınız.

İşsizlik maaşı hesaplamak için buraya tıklayın

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti hesaplamak için buraya tıklayın

İhbar Tazminatı Hesaplama
 1.   
 2.   
 3. TL
 4. TL (yol, yemek vs., yoksa boş bırakabilirsiniz)
 5. TL (yıllık brüt ikramiye toplamı, yoksa boş bırakabilirsiniz)
 6. TL (gelir vergisi matrahı, bilmiyorsanız boş bırakabilirsiniz)
2005 öncesi için eski TL değerleri kullanılmaktadır.
* Doldurulması zorunlu alanlar.
** İşten ayrılma tarihindeki aylık brüt maaşı giriniz.
Sitene Ekle

İhbar tazminatı nedir?

İşçi ve işverenler arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan birisi de ihbar tazminatıdır. İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sonlandırılırken işçinin işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, uygulamada, bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir.

İşveren, işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İhbar süresi nasıl belirlenir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra (14 gün),

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra (28 gün),

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra (42 gün),

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra (56 gün),

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

İhbar tazminatına hak kazanmanın şartları nelerdir?

İşyerinin iş kanununa tabi ve iş sözleşmeleri belirsiz süreli olmalıdır. Tam veya kısmi zamanlı olması durumu değiştirmez. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşmenin bitim tarihi taraflarca bilindiğinden, tarafların ihbar tazminatı talebi hukuken mümkün değildir. İşveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. Kendi isteği ile işten ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödenmez.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Yukarıda anlatıldığı biçimde ihbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır.

İhbar tazminatından ne tür kesintiler yapılır?

İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi (%0.759) kesintisi yapılır.

İhbar Tazminatı Hesaplama ile İlgili Aramalar

 • ihbar tazminatı
 • ihbar tazminatı hesaplama
 • ihbar süreleri
 • ihbar tazminatı nasıl hesaplanır
 • ihbar tazminatı süreleri
 • ihbar süresi hesaplama
 • ihbar tazminatı nedir
 • ihbar tazminat süreleri
 • kıdem tazminatı nasıl hesaplanır
 • İHBAR TAZMİNATI SÜRESİ
 • ihbar süresi
 • ihbar hesaplama
 • kıdem tazminatı hesaplama
 • ihbar süresi nasıl hesaplanır
 • ihbar tazminati
 • ihbar tazminati hesaplama
 • kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama
 • tazminat hesaplama

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Sigorta Hesaplamaları:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar: